(0564)94 83 60
(068)970 56 97
(0564)94 83 63 прийм.
пн-пт: 8.00-16.30
Перерва: 12.30-13.00
сб, нд: вихідні
50000, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 27

Повноваження відділу

Одним із основних завдань служби у справах дітей виконкому районної у місті ради є реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей та запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності, профілактика злочинів і правопорушень серед дітей в районі.

Функціонування комісії з питань захисту прав дитини

Відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» при виконкомі Центрально-Міської районної у місті ради функціонує районна комісія з питань захисту прав дитини, яка діє відповідно до Положення.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з  питань захисту прав дитини

виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

 

1.Загальні положення

1.1. Комісія з питань захисту прав дитини виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконкомом Центрально-Міської районної у місті ради.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері захисту прав дитини, та цим Положенням (далі - Положення).

2. Завдання Комісії

2.1. Основними завданням Комісії є:

2.1.1. Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

2.1.2. Забезпечення своєчасного, якісного, неупередженого розгляду питань, у тому числі спірних, які потребують колегіального вирішення.

3.Функції Комісії відповідно до завдань та повноважень

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань та повноважень розглядає питання:

3.1.1. Про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, роз'яснює кожному суб'єкту соціальної роботи його функції щодо розв'язання проблем сім'ї (відповідно до потреб дитини);

3.1.2. Про реєстрацію народження дитини, батьки якої невідомі;

3.1.3. Про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

3.1.4. Про позбавлення або поновлення батьківських прав;

3.1.5. Про побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

3.1.6. Про встановлення або припинення опіки, піклування;

3.1.7. Про створення, припинення функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

3.1.8. Щодо розв'язання спору між батьками стосовно визначення або зміни прізвища та імені дитини, місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини;

3.1.9. Про визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

3.1.10. Про утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

3.1.11. Про збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3.1.12. Встановлення опіки над майном дітей, які залишились без батьківського піклування, та здійснення приватизації нерухомого майна від їх імені;

3.1.13. Про здачу в оренду житла, що зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

3.1.14. Про надання батькам дітей (опікунам, піклувальникам) або неповнолітнім дітям дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого (рухомого) майна, право власності чи право користування яким мають діти (купівля-продаж, міна, дарування, виділення часток, тощо);

3.1.15. Про затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, а також визначає перелік суб'єктів соціальної роботи, що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб'єктами відповідно до їх компетенції;

3.1.16. Інші питання, пов'язані із захистом прав дітей, у т. ч. звернення дітей із питань неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків із виховання або щодо зловживання ними своїми правами.

 

4. Права Комісії

4.1. Комісія має право:

4.1.1. Одержувати в установленому законодавством України порядку необхідну для діяльності Комісії інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

4.1.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових та службових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.1.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Комісія;

4.1.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою);

4.1.5. Надавати рекомендації про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

4.1.6. Направляти, у разі потреби, батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб'єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

5. Організація роботи Комісії

5.1. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, кількість яких визначається їх доцільністю, але не рідше ніж один раз на місяць. Дата, час , місце проведення визначається головою Комісії.

5.2. Документи, які мають розглядатися на засіданні Комісії, подаються секретарю Комісії за 5 днів до засідання, з метою ознайомлення і формування черги денної.

5.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

5.4. Комісія, у межах своєї компетенції, приймає рішення, надає пропозиції та доручення.

5.5. Якщо питання потребує вирішення виконкомом районної у місті ради, як органом опіки та піклування, Комісія подає витяг з протоколу із своєю пропозицією щодо можливого вирішення порушеного питання.

5.6. Схвалення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

5.7. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5.8. Окрема думка члена комісії при голосуванні викладається в письмовій формі і додається до Протоколу Комісії.

5.9. Під час засідання Комісії ведеться протокольний запис.

5.10. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює служба у справах дітей виконкому районної у місті ради.

5.11. Результати розгляду питань на засіданні Комісії оформлюються у формі протоколу, який підписує голова та секретар Комісії.

5.12. Усі необхідні запити для отримання інформації, яка потрібна членам Комісії для керівництва в роботі, готують члени комісії від імені відділів і служб, у яких вони працюють.

6. Склад Комісії

6.1. До складу Комісії входять керівники структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, а також на громадських засадах представники Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладу охорони здоров’я, правоохоронних органів та управління юстиції (за згодою).

6.2.Кількісний та персональний склад Комісії та внесення змін до нього затверджується рішенням виконкому районної у місті ради.

6.3. Комісію очолює заступник голови районної у місті ради по виконавчій роботі з відповідного напрямку діяльності, згідно з розподілом обов'язків.

6.3.1. Голова Комісії має заступника, який у разі його відсутності з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) проводить планові та позапланові засідання, з правом підпису відповідних протоколів засідань Комісії.

6.4. Секретар Комісії – головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому районної у місті ради, відповідно до покладених на нього обов'язків:

6.4.1. Формує порядок денний засідань Комісії;

6.4.2. Веде протоколи засідань Комісії;

6.4.3. Підписує Протоколи та витяги з протоколів Комісії;

6.4.4. Протоколи Комісії зберігаються  в службі у справах дітей виконкому районної у місті ради два роки, а  потім передаються до загального відділу виконкому районної у місті ради.

6.5. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на іншого спеціаліста служби у справах дітей виконкому районної у місті ради - члена Комісії.

7. Прикінцеві положення

7.1. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

вгору